Jerzy Supernat

Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strona główna
CV
Abecadło zarządzania
Tematyka badawcza
Publikacje
Konferencje
Dydaktyka
Kontakt
Wydarzenia
Ciekawe strony

© Provider 2005

Publikacje / Artykuły


<< Powrót

Artykuły

 1. Zasada naukowego kierowania w administracji (na marginesie nowych rozwiązań prawnych), "Organizacja - Metody - Technika" 1976, nr 5, s. 13-18.
   
 2. Rola mistrza w zakładzie pracy, "Organizacja - Metody - Technika" 1977, nr 5-6, s. 3
   
 3. Metody i techniki aktywizacji załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym (razem z T. Kutą), Acta Universitatis Wratislaviensis, No 446, Prawo LXXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978, s. 107-117.
   
 4. Nauki ergologiczne w programach studiów administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (razem z A. Pakułą), "Organizacja - Metody - Technika" 1980, nr 3, s. 12-15.
   
 5. Zasady ogólne prawa administracyjnego o charakterze prakseologicznym, "Prakseologia" 1982, nr 1-2, s. 71- 90.
   
 6. Prawne sposoby regulacji organizacji administracji, "Organizacja - Metody - Technika" 1983, nr 4, s. 13-17.
   
 7. Zasady współżycia społecznego i zasady nauki administracji jako pozaprawne determinanty działań administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 648, Prawo CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 21-30.
   
 8. Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 857, Prawo CXLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 315-321.
   
 9. Z rodowodu pewnej koncepcji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 923, Prawo CLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988, s. 193-200.
   
 10. Procesy decyzyjne w administracji (z problematyki rzeczywistych mechanizmów decyzyjnych), Administracja. Zeszyty Naukowe Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej, rok III, nr 1(5), Warszawa 1989, s. 97-104.
   
 11. Racjonalność i prawo, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1093, Przegląd Prawa i Administracji XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, s.19-26.
   
 12. Council-tax . nowy podatek lokalny w Anglii, Samorząd Terytorialny 1994, nr 6, s. 77-80.
   
 13. Aktualne zagadnienia współpracy komunalnej w Holandii, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s.154-161.
   
 14. Prawo miejscowe w Anglii, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1900, Prawo CCLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 93-99.
   
 15. Secondary Economics and Business Education in Poland, (w:) Secondary Economics and Business Education. New Developments in the United Kingdom, the United States and Other Nations, London 1996, s.135-139.
   
 16. Delegowanie w organizacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2018, Przegląd Prawa i Administracji XXXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 247-254.
   
 17. Spółka kapitałowa (korporacja) w USA, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoly Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Tom I, Poznań -Wrocław 1998, s. 25-28.
   
 18. Teoria oczekiwania (z problematyki motywowania w organizacji), (w:) Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, pod redakcją Adama Błasia, Wrocław-Poznań 1999, s. 63-67.
   
 19. Organizacyjno-prawne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, tom III, zeszyt 1, pod redakcją Janusza Kroszela, Poznań-Wrocław 2001, s. 75-121.
   
 20. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Propozycja metodologii badań, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod redakcją Adama Błasia, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 397-413.
   
 21. Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, (w:) Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2003, nr 2, s. 28-46.
   
 22. Proceduralne aspekty podejmowania decyzji w Komisji Europejskiej, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2770, Prawo CCXCV, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 383-395.

 23.  
 24. Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji, (w:) 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 53-72.
   
 25. Pojęcie administracji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 12, s. 9-15.
   
 26. Administracja jako splot umów, (w:) Umowy w administracji, pod redakcją Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 161-169.
   
 27. Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2008, nr 1 (10), s. 5-16.
   
 28. Administracja elektroniczna - koncepcja oraz znaczenie dla funkcjonowania i organizacji administracji publicznej, w tym dla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury, Kazimierza Rajchela, Marty Pomykały i Stanisława Pieprznego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 173- 178.
   
 29. Racjonalność i logika decyzji administracji, (w:) Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, pod redakcją Lidii Zacharko, Andrzeja Matana i Grzegorza Łaszczycy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 271-280.
   
 30. Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej, (w:) Patologie w administracji publicznej, redakcja Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 644-649.
   
 31. Biurokratyczne załatwianie spraw jako przedmiot skargi powszechnej - uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie KPA, pod redakcją Janusza Niczyporuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2009, s. 771-773.
   
 32. Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod redakcją Jana Bocia i Andrzeja Chajbowicza, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 439-445.
   
 33. Teoria polityki biurokratycznej, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod redakcją Jerzego Supernata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 689- 698.
   
 34. Współczesne teorie administracji publicznej, (w:) Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, pod redakcją Pawła Chmielnickiego i Anny Dybały, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 21-38.
   
 35. Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją Jolanty Blicharz i Jana Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 139-146.
   
 36. Bezpieczeństwo wewnętrzne: przykład zwalczania zachowań antyspołecznych w Anglii, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, pod redakcją Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 243-250.
   
 37. Trybunały. Z historii orzecznictwa administracyjnego w Anglii (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, redaktorzy: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 179-187.
   
 38. Organizacja i funkcjonowanie policji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury i Stanisława Pieprznego, Rzeszów 2010, s. 138-148.
   
 39. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w angielskim prawie administracyjnym, (w:) Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 721-739.

 40. Dobra publiczne i prawo administracyjne w dobie globalizacji, (w:) „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2011, nr 4 (25), s. 151-165.
   
 41. O rządach prawa, (w:) Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, redakcja M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 54-64.
   
 42. Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1-2, s. 134-141.
   
 43. Globalna administracja i globalne prawo administracyjne: informacja przed władztwem, (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i dominium, red. Jan Łukasiewicz, TNOiK, Rzeszów 2012, s. 603- 607.
   
 44. Specyfika polityki administracyjnej państwa w zakresie ochrony środowiska i jej znaczenie dla modelu organizacji ochrony środowiska, (w:) Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka i Stanisława Pieprznego, Rzeszów 2012, s. 44-47. Wersja angielska w: Assessment of Legal Model of Environmental Protection in Poland and Slovakia, editors Elżbieta Ura, Jerzy Stelmasiak, Stanisław Pieprzny, Košice 2013, ss. 37-39.
   
 45. De la théorie de l’administration publique, (w:) Les problèmes théoriques de la science administrative, edite par Janusz Niczyporuk, International Institute of Administrative Sciences, Académie Polonaise des Sciences, Bruxelles – Paris 2012 s. 103-110.
   
 46. Arbitralność prawa, (w:) Kryzys prawa administracyjnego? Redakcja naukowa serii D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Tom I Jakość prawa administracyjnego, redakcja naukowa D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 45-49.
   
 47. Sądowa kontrola administracji w systemie kontroli działania administracji w Unii Europejskiej, (w:) Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Wisła-Czarne 13-16 maja 2012, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały nr 75, red. naukowa I. Lipowicz, Z. Kmieciak, Warszawa 2012, s. 81-96.
   
 48. Procedury administracyjne w Unii Europejskiej (sprawozdanie z konferencji Towards an EU administrative procedure law? – Bruksela 15-16 marca 2012 r.), (w:) Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, redakcja naukowa J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 280-303.
   
 49. Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej, (w:) Przestrzeń w prawie administracyjnym, III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 149-170.
   
 50. Agencje europejskie, (w:) Rola i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa, pod redakcją naukową E. Ury, S. Pieprznego i J. Jedynaka, Małopolska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 79-97.
   
 51. O odpowiedzialności służby publicznej, a zwłaszcza o odpowiedzialności subiektywnej, czyli o poczuciu odpowiedzialności, (w:) Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, redakcja naukowa M. Stec, S. Płażak, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 242-248.
   
 52. O pojęciu rozliczalności (accountability) administracji, (w:) Odpowiedzialność administracji i w administracji, redakcja naukowa Z. Duniewska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 35-41.
   
 53. Regulacja przez informacje, (w:) Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Wolters Kluwer, red. U. Kalina-Prasznic, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 119-134.
   
 54. Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej, (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, praca zbiorowa pod red. J. Sługockiego, PRESCOM, Wrocław 2014, s. 665-677.
   
 55. Prawo administracyjne pod rządami anglosaskiej myśli administracyjnej, (w:) Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, pod red. A. Błasia i J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2014, s. 93-102.
   
 56. Dekoncentracja wewnętrzna w Komisji Europejskiej, (w:) Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, C.H. Beck, redaktor naukowy I. Lipowicz, Warszawa 2014, s. 227-233.
   
 57. Zarządzanie kryzysowe w sektorze publicznym, (w:) Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014, s.530-538.
   
 58. Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia, (w:) „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 5, red. A. Bojko, M. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 111-121.
   
 59. Administracyjne zarządzanie informacjami a sieci informacyjne, (w:) Jawność i jej ograniczenia, red. naukowy Grażyna Szpor, Tom VII Postępowanie administracyjne, red. Czesław Martysz, Wydawnictwo C.B. Beck, Warszawa 2015, s. 145-151.
   
 60. Administracja w Unii Europejskiej – podziały i postacie, (w:) „Przegląd Prawa i Administracji” Tom C/1 Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. M. Jabłońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 105-113.
   
 61. Styl administrowania. Pojęcie i praktyka, (w:) Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, pod red. naukową M. Giełdy i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wrocław 2015, s. 171-181.
   
 62. Sieci administracyjne w Unii Europejskiej, (w:) Prawo administracyjne Unii Europejskiej, red. R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016, s. 101-112.
   
 63. Antywartości translatorskie w prawie administracyjnym, (w:) Antywartości w prawie administracyjnym, VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, redakcja naukowa A. Błaś, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 126-129.
   
 64. Good Governance and Public Administration, (w:) Challenges of Good Governance in the European Union, red. R. Grzeszczak, Nomos 2016, s. 49-61.
   
 65. Restatements – koncepcja i zastosowanie, (w:) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod redakcją J. Korczaka, Wrocław 2016: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016 – (Prace  Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie, nr 74), ss. 455-463.
   
 66. Działania faktyczne administracji Unii Europejskiej, (w:) Misja publiczna – wspólnota – państwo. Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, redakcja naukowa A. Mednis, Wydawnictwo Presscom, Tom II, Warszawa 2016, ss. 387-395.


   

<< Powrót